Velkajärjestely

Velkajärjestelyllä pyritään selviytymään veloista

Velkajärjestely on viimeinen keino selvitä veloista. Järjestely voidaan myöntää vain silloin, kun velkoja ei ole muutoin edellytystä maksaa kohtuullisessa ajassa takaisin. 

Sen tavoitteena on antaa henkilölle uusi mahdollisuus, ja maksuohjelman noudattamisen jälkeen pääsee aloittamaan taloudellisesti puhtaalta pöydältä.

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestely on käräjäoikeudesta haettava järjestely, jonka tarkoituksena selviytyä lainoista, joita ei muuten olisi mitään mahdollisuutta maksaa takaisin. 

Se on viimeinen keino, joten ennen velkajärjestelyn hakemista tulee pyrkiä järjestelemään lainat uudelleen muilla tavoin. Yleensä edellytetään myös sitä, että velkoja on yritetty maksaa takaisin ulosoton kautta. 

Velkajärjestelyyn voi hakeutua myös pienyrittäjät, mutta useimmiten siihen hakeutuva on yksityishenkilö. Järjestelyä haetaan käräjäoikeudesta, ja apua hakemuksen täyttämiseen saa oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta.

Jos velkajärjestely myönnetään, hakijalle tehdään kolme tai viisi vuotta kestävä maksuohjelma. Tämän aikana velkojen maksuun käytetään kohtuullisten omien menojen jälkeen koko maksuvara. Jos tulosi tai maksukykysi paranee järjestelyn aikana, voidaan määrätä lisäsuorituksia.

Kohtuullisiin menoihin hyväksytään:

  • Asumisen kulut. Jos velkajärjestelyyn hakeutuva omistaa asunnon, pyritään se säilyttämään.
  • Muut elämisen kustannukset. Tähän luetaan esimerkiksi ruokakulut.
  • Muut pakolliset menot. Näitä ovat muun muassa työmatkakulut ja terveydenhuollon kustannukset.
  • Elatusapumaksut.

Jos velkajärjestelyyn hakeutuva on erittäin pienituloinen, voidaan sopia myös nollamaksusopimus. Tällöin velkoja ei makseta lainkaan pienistä tuloista johtuen.

Kuka voi hakeutua velkojen järjestelyyn?

Velkojen järjestely on viimeinen mahdollinen keino silloin, kun ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä veloista. Velkajärjestelyyn pääseminen edellyttää sitä, että kaikki muut keinot on jo kokeiltu, mutta siitä huolimatta veloista ei ole mahdollista selviytyä kohtuullisessa ajassa.

Velkajärjestelyyn pääsylle on asetettu myös muita edellytyksiä, joita ovat:

  • Hakijan asuinpaikka on Suomi
  • Velkasumma on niin suuri, että hakijan ei ole mahdollista suoriutua niistä.
  • Elämäntilanne on vakiintunut eli hakija on vakituisessa työssä, eläkkeellä tai pitkäaikaisesti työtön.

Velkajärjestely voidaan hylätä väliaikaisen esteen takia, kuten esimerkiksi silloin, kun elämäntilanne ei ole riittävän vakiintunut. Sitä voi kuitenkin hakea myöhemmin uudelleen, kun elämäntilanne on vakiintunut. 

Järjestelylle voi olla myös yleisiä esteitä, jotka ovat yleensä pysyviä. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi holtiton ylivelkaantuminen tai se, että velkoja ottaessa on annettu vääriä tietoja eli velkaa on saatu vilpillisin keinoin. 

Myös näissä tapauksissa tuomioistuin voi myöntää velkajärjestelyn, mikäli sille on painavat syyt. Yleiset esteet saattavat pidentää maksuohjelman kestoa.

Milloin velkojen järjestely on tarpeen?

Velkajärjestelyä voi hakea vasta siinä vaiheessa, kun lainojen takaisinmaksusta on mahdoton selviytyä. Lainasumman on oltava niin suuri, että omat tulot eivät riitä kattamaan sen takaisinmaksua.

Ennen hakemista tulee selvittää, löytyisikö tilanteeseen muu ratkaisu. Muita ratkaisuja voivat olla esimerkiksi järjestelylaina pankista tai rahoituslaitoksesta, Takuusäätiön takaama järjestelylaina tai oman hyvinvointialueen sosiaalinen luotto. 

Velkajärjestelyyn otetaan mukaan kaikki henkilön maksamattomat laskut ja velat. Yleensä maksuohjelma kestää 3–5 vuotta, mutta joskus se voidaan sopia tätä pidemmäksi. Syy pidempään maksuohjelmaan on yleensä se, että velkajärjestelyyn hakeutuvan henkilön omistusasunto halutaan säilyttää.

Mitä tapahtuu velkojen järjestelyn jälkeen?

Mikäli velkajärjestelyyn päässyt on suoriutunut koko maksuohjelmasta, annetaan loput velat anteeksi. Tämän jälkeen pääsee aloittamaan taloudellisesti puhtaalta pöydältä.

Jo velkajärjestelyn aikana kannattaa panostaa omiin taloudellisiin taitoihin. Velkajärjestelyä ei pääsääntöisesti myönnetä enää toista kertaa, joten samaan tilanteeseen ei kannata hankkiutua uudelleen. 

Järjestelyn jälkeen on tärkeä rakentaa oma talous kestävälle pohjalle. Jos on epävarma omista taloustaidoista, kannattaa hakeutua neuvonnan ja avun piiriin. 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yksityishenkilön velkajärjestely?

Velkajärjestely on viimeinen konsti silloin, kun veloista on muuten mahdotonta suoriutua kohtuullisessa ajassa. Siinä laaditaan 3–5 vuotta pitkä maksusuunnitelma, jonka aikana velkoja maksetaan koko maksuvaralla. Maksuohjelman päätteeksi loput velat annetaan anteeksi, ja henkilö pääsee aloittamaan taloudellisesti puhtaalta pöydältä.

Aiheutuuko velkajärjestelystä maksuhäiriömerkintä luottotietoihin?

Velkajärjestelystä tehdään aina merkintä luottotietoihin. Nykyään maksuhäiriömerkinnät poistuvat aiempaa nopeammin, joten velkajärjestelyn päätyttyä merkintä poistuu 30 vuorokauden kuluttua.

Miten velkajärjestelyä haetaan?

Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta. Ensimmäinen askel velkajärjestelyn hakemisessa on ottaa yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan, jonka kanssa käydään läpi oma taloudellinen tilanne ja velkajärjestelyn edellytysten täyttyminen. Talous- ja velkaneuvoja auttaa hakijaa koko prosessin ajan.

Kuka voi päästä velkajärjestelyyn?

Velkajärjestelyn edellytyksiin kuuluu se, että kaikki muut keinot velkojen maksamiseksi on käytetty, eikä niistä silti voi selviytyä. Lisäksi hakijan elämäntilanteen on oltava vakiintunut. Velkajärjestelylle on väliaikaisia ja yleisiä esteitä, mutta se voidaan silti myöntää painavista syistä.

Mitä velkajärjestelyn jälkeen tapahtuu?

Jos velkajärjestelyyn päässyt henkilö hoitaa koko maksuohjelman loppuun, annetaan loput velat anteeksi. Maksuohjelmaa kannattaa noudattaa tarkkaan, koska sen noudattamatta jättämisellä on vakavia seurauksia.